COVID-19 Support: Hospitals

Ipas Nepal handed over COVID-19 support items to Kathmandu Model Hospital on 10 August 2021 and to Paropakar Maternity and Women’s Hospital on 12 August 2021.

Declaration of Zero Unsafe Abortion

With technical and programmatic support from Ipas Nepal and, in collaboration with the civil society organizations, District Coordination Committee of Terhathum District, Province 1 has declared “Zero Unsafe Abortion District”. …

Training of Natural Leaders and Champions

In the first phase of the Strengthening Abortion Ecosystem project, 117 Natural leaders and 45 champions from Lumbini Province (Argakhanchi, Rolpa and Palpa) and Sudurpaschim ( Accham, Bajura, Doti and …

प्रभावकारी देखियो गर्भ निरोधक नयाँ साधन सायना प्रेस

सन् २०२० सम्म परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोगमा नयाँ पद्धति अपनाउने सरकारको घोषणा अनुरुप दुई जिल्लामा गरिएको तुलनात्मक अध्ययनले ‘सायना प्रेस’ नामको नयाँ गर्भ निरोधक साधन प्रभावकारी देखिएको छ। देवचुली …